Vyhledat

Přihlášení

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Informace ke zpracování osobních dat

  Duál, spol. s.r.o, se sídlem Dvouletky 43, 100 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 25101048, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49699 jako Správce údajů (dále jen Správce údajů) dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 2. Zabezpečení Vašich osobních dat

  Správce údajů dbá na bezpečnost osobních údajů, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

 3. Právo na informace

  Vaším právem je požádat Správce údajů o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

  Naším právem pak je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

 4. Aktualizace údajů, právo na opravu

  Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení, bydliště apod.), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

  S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

 5. Námitky

  Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7

 6. Právo na výmaz

  Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat údaje i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto údaje nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 7. Kam se můžete obrátit

  Se svými dotazy na ochranu svých osobních údajů se můžete také obracet na naši společnost, e- mail dual@dualpraha.cz, nebo na adresu sídla společnosti:

  Duál, spol. s.r.o.
  Dvouletky 43/30
  100 00 Praha 10, Strašnice

 8. Zasílání novinek na email

  V případě, že máte zájem od Duál, spol. s.r.o. dostávat akční nabídky produktů a jiné informace prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento e - mail zpracovávat výhradně k těmto účelům a nepředáme takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Duál, spol. s.r.o. nechcete dostávat e - maily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

 9. Zpracování osobních údajů

  Správce údajů bude zpracovávat Vaše osobní údaje pouze na základě zákona, z právních důvodů vyplývajících z právních předpisů a nařízení EU, na základě oprávněného zájmu a pro vnitřní potřebu.

  Osobní data zpracováváme pro obchodní a podnikatelské účely ( cenové nabídky a poptávky, učetní a fakturační evidence, vzájemná korespodence a vyřizování objednávek).

  Osobní údaje však pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé: externí účetní firma, přepravní společnost a správce softwarů.

 

Duál, spol. s.r.o.
Ing. Vladana Sztwiertniová - ředitelka